Všeobecné obchodné podmienky

 OBCHODNÉ PODMIENKY ambulancie- súkromného       fyzioterapeutického centra – SVaLZ Mgr. Andrea Šimunová FYZIO-REHAB Žilina

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Obchodné podmienky platiace pre ambulantné súkromné fyzioterapeutické centrum – SVaLZ Mgr. Andrea Šimunová FYZIO-REHAB Žilina- IČO- 53903676 DIČ- 1081310274 so sídlom V.Spanyola 41/A 01001 (ďalej len „Poskytovateľ“).
 3. Súkromné ambulantné fyzioterapeutické centrum – FYZIO-REHAB Žilina , ako poskytovateľ fyzioterapeutickej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom poskytuje svojim klientom fyzioterapeutickú starostlivosť súvisiacu so spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami (SVaLZ).
 4. Fyzioterapeutická starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená v zmysle platného cenníka uverejneného Poskytovateľom- priamo v ambulancii, a aj na webovej stránke www.fyziorehabzilina.sk , pričom táto služba je- uhrádzaná priamo Klientom v hotovosti.
 5. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len „Klient“) využívajúcich služby ambulancie SVaLZ.
 6. Rezervácia termínu
 7. Rezervácia termínu prebieha prostredníctvom telefonického (+421905 295404), e-mailového (info@fyziorehabzilina.sk), osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na internetovej stránke www.fyziorehabzilina.sk
 8. V záujme efektívneho a bezproblémového poskytovania fyzioterapeutickej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín a čas terapie, na ktorú sa objednal. Ak sa klient omešká na terapiu- bude mu poskytnutá skrátená terapia v nezmenenej cene, vzhľadom na ďalších objednaných klientov.
 9. Rezervácia termínu je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III. Zrušenie rezervácie

 1. Zrušenie rezervácie zo strany Klienta 24hodín pred dohodnutým termínom je bez poplatku.
 2. Ak dôjde k zrušeniu, alebo k zabudnutiu rezervovaného termínu zo strany Klienta menej ako 24hodín vopred, je Poskytovateľ oprávnený účtovať náhradu vo forme storno poplatku v zmysle platného cenníka fyzioterapeutických výkonov( podľa toho na ktorú terapiu je klient objednaný)
 3. Klient je povinný tento storno poplatok zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu, ktorý Klientovi Poskytovateľ na ten účel oznámi.
 4. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením storno poplatku podľa tohto bodu, Poskytovateľ ho písomnou upomienkou (sms, e-mail) vyzve na splnenie záväzku zaplatiť tento storno poplatok.
 5. Ak dôjde k dôvodom nezávislým na vôli poskytovateľa a následnému zrušeniu už Klientom objednanej terapie zo strany Poskytovateľa- klient má nárok na náhradný termín.
 6. Poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti
 7. Poskytovateľ poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť počas prevádzkových hodín ,alebo v iný termín po dohode so súkromným fyzioterapeutickým centrom –FYZIO-REHAB Žilina.
 8. Poskytovateľ je povinný poskytovať fyzioterapeutickú starostlivosť lege artis, t.j. postup fyzioterapeutického pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Fyzioterapeutická starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné úkony na správne určenie ochorenia so zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom uzdravenia Klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.
 9. Fyzioterapeut je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia fyzioterapeutickej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia fyzioterapeutickej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním fyzioterapeutickej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 576/2004“). Fyzioterapeut je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 10. Poskytovateľ poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť a služby buď ako jednotlivé fyzioterapeutické výkony, poradenstvo v rámci fyzioterapie alebo vo forme zvýhodnených Balíkov fyzioterapeutickej starostlivosti –ako aj vo forme -darčekových poukážok. Klient má právo zvoliť si Balíček služieb vždy len v rozsahu aktuálnej ponuky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku Balíčkov služieb.
 11. Pokiaľ Klient počas platnosti- zvýhodneného Balíka – nevyužije náplň balíka ,nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi.
 12. Klient berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ nastanú okolnosti nezávislé na vôli Poskytovateľa, môžu byť tieto skutočnosti dôvodom na dočasné obmedzenie čerpania individuálnych terapií a náplne zvýhodnených Balíkov fyzioterapeutickej starostlivosti zo strany Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ o takom obmedzení včas informuje Klienta pri využití kontaktných informácií, ktoré mu Klient poskytol.
 13. Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov
 14. Osoby mladšie ako 18 rokov a deti  (ďalej len „Mladiství“) môžu využívať služby súkromného fyzioterapeutického centra – teda Poskytovateľa iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo za ich prítomnosti.
 15. Rodič alebo iný zákonný zástupca zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.
 16. Povinnosti klienta

 

 1. Klienti sú povinní oboznámiť fyzioterapeuta poskytujúceho fyzioterapeutické služby o svojom zdravotnom stave formou vstupného pohovoru. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť fyzioterapeutovi.
 2. Klient svojim podpisom dáva poskytovateľovi informovaný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa) slúžiacich na interné potreby súkromného centra fyzioterapeutickej ambulancie-Fyzio-Rehab Žilina.
 3. Klient pri každej návšteve podpisuje informovaný súhlas, kde svojim podpisom potvrdzuje, že:
  • bol informovaný o ochorení, možnostiach voľby terapie, navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia fyzioterapeutickej starostlivosti, poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť,
  • berie na vedomie, že fyzioterapeutická starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom ja spoplatnená a jej výkon je ním hradený spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom,
  • bol informovaný o aktuálnom cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na opätovné nahliadnutie v priestoroch ambulancie fyzioterapeutického centra Poskytovateľa, alebo na Webovej stránke www.fyziorehabzilina.sk

VII. Odmena

 1. Klient je povinný zaplatiť odmenu Poskytovateľovi za poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním fyzioterapeutickej starostlivosti. Výška odmeny sa určuje v zmysle cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia, terapie. V prípade ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia alebo terapie k zmene cenníka, bude Klientovi účtovaná odmena platná v čase vykonania objednávky predmetného vyšetrenia alebo terapie.
 2. Poskytovateľ zverejňuje cenník svojich služieb na svojom webovom sídle fyziorehabzilina.sk a v priestoroch ambulancie Poskytovateľa.
 3. Odmena je splatná:
 • v hotovosti a v deň vykonania diagnostických a terapeutických úkonov

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od: 09.12.2022